ሃገራዊ መዓልቲ መጻኢ - ቀንዲ ኣገዳሲ ሕጽር ዝበለ

ኣበርክቶ ናይ ክፉትን ካብ ጾታ ዘይጽግዕተኛን መደብ ሞያን ሕይወትን ንተመሃሮ ቀንዲ ዕላማ ናይ ሃገራዊ መዓልቲ መጻኢ እዩ። ስለዚ ኣብ መዓልቲ መጻኢ ሚእታት ትካላት፣ ወባት፣ ሞያውያን ቤት-ትምህርታት (écoles professionnelles) ከምኡ'ውን ኮለጃት ኣብ ምሉእ ስዊዘርላንድ ክኽፈቱ እዮም። ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብ መንጎ 7ይን 9ይን ብስምምዕ HarmoS [ሓደ ደረጃ ምትሓዝ ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ ስርዓተ ትምህርቲ] ኣብ canton(ዞባ) de Berne፣ 9ይ HarmoS ኣብ ዞባ Neuchâtel፣ 8ይ HarmoS ኣብ ዞባ Valais፣ 7ይ ክሳብ 10ይ ክፋል/ዓመት HarmoS ኣብ ካንቶን/ዞባ Fribourg ከምኡ'ውን ቆልዑ ናይ 9ይ ክፍሊ ኣብ Genève ተዓዲሞም እዮም፣ ሓደ ዝምልከት ሰብ ናይ ኣንጻር ጾታ ኣብቲ ስራሕ ንከሳኒ ወይ ውን ኣብ ሓደ ማራኺ ፍሉይ ፕሮጀክት ንክሳትፍ። በቲ ጭርሖ «changement de perspectives» (ቅያር ወገን) ካብ ጾታ ዘይተመርኮሰ ሞያታት፣ ናይ ስራሕ ዓውድታትን ታሪኻትን ትረኽቡ ኢኹም ከምኡ'ውን መኣት ኣማራጺታት ከምዘሎኩም ክትሞክሩ ኢኹም።
ኣብዚኦም ደረጃታት/ክፍልታት ትምህርቲ ውን ውላድ ጓል ወይ ወዲ ኣላትኩም/ኣለኩም ዶ? ሽዑ ዕድል ተጠቐሙሉ፣ ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ኣብ መዓልቲ መጻኢ ንክትሳተፉ ኣለው፥


1.    መሰረታዊ ፕሮግራም፥ ኣዋልድን ኣወዳትን ንሓደ ዝምልከት ሰብ ናብ ስራሕ የሰንዩ እዮም።

ኣብ ምርጫ ዝምልከት ሰብ እቲ changement de perspectives ኣብ ማእኸል እዩ ዘሎ። ግና ብዙሓት ኣማራጺታት ኣለው፣ ንኣ.፥
•    ኣዋልድ ነቦታተን፣ ኣወዳት ነደታቶም (ወይ ን ካልእ ዝምልከት ሰብ) የሰንዩ፣
•    ኣዋልድ ንሓደ ኣብ ዕብይ ዝበለ መጠን ሰብኡት ዘለዎ ሞያ ዝሰርሕ ሰብ የሰንያ እየን፣ እቶም ኣወዳት ከኣ በቲ ኣንጻር ወገን ንሓደ ኣብ ዕብይ ዝበለ መጠን ኣንስቲ ዘለዎ ሞያ ዝሰርሕ ሰብ እዮም ዘሰንዩ።

2.    ፍሉይ ፕሮጀክታት፥ ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብ ፍሉይ ፕሮጀክት ብምርጫኦም ይሳተፉ እዮም።

ብዙሓት ትካላት፣ ውድባት ከምኡ'ውን ቤት-ትምህርታት ሞያን ኮለጅን ኣብቲ መዓልቲ መጻኢ ፍሉያት ፕሮግራማት የካየዱ ከምኡ'ውን ኣዋልድን ኣወዳትን ይዕድሙዎም፣ ዘይንቡር ዓውድታት ስራሕ ምእንቲ ከረገግጹ። ውላድኩም ዋላ ኣብ ሓደ ፍሉይ ፕሮጀክት ክሳትፍ እንተ ደልዩ፣ ከምቲ ዝስዕብ ክትቕጽሉ ትኽእሉ፥
•    ሓፈሻውያን ሓበሬታታት ኣብ www.futurentousgenres.ch ትረኽቡ [ኣብ ፈረንሰንኛን ጀርመንኛን ጣልያንኛን]፣ ኣብ ትሕቲ ኣርእስቲ 'ateliers/inscris-toi' [ቤት-ዕዮታት/መዝገብ]።

ተግባራውያን ሓበሬታታት ብዛዕባ ተሳትፎ፥
ኣብ ትካልኩም

ውላድኩም ኣብ መዓልቲ መጻኢ ናብ ስራሕ ክትማልኡ ከምትኽእሉ ኣብ ትካልኩም ኢኹም ሕተቱ ከምኡ'ውን ብድሕሪኡ መሳርሕትኹም ሓብሩዎም ኢኹም። ኣብ ብዙሓት ትካላት እቲ መዓልቲ መጻኢ ድሮ ጭቡጥ ኣካል ናይ ፕሮግራም ዓመት ኮይኑ።

ኣብ ቤት-ትምህርቲ
ጓልኩም ወይ ወድኹም ናብ ስራሕ ከሳንዩኹም እንተ መዲባ/ቡ ወይ ኣብ ሓደ ካብቶም ፍሉያት ፕሮጀክታት ንክሳትፉ፣ ሓደ dispense scolaire (ሕድገት ፍቓድ) ዝብሃል ሰነድ ክመልኡ ኣለዎም፣ ውላድኩም ሽዑ ነቲ ዝምህር ሰብ ክህቦ ኣለዎ። ክላስ ቤት-ትምህርቲ ናይ ጓልኩም ወይ ወድኹም ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ መጻኢ እንተ ደኣ ዘይተሳቲፉ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ትምህርቲ ዘለው ፕሮጀክታት ንክ(ት)ሳትፍ ኣማራጺ ክ(ት)ወሃብ እዩ(ያ)።

መደብ ናይቲ መዓልቲ ፕሮጀክት
ቅድሚ መዓልቲ መጻኢ ቆልዓኹም ኣየኖት ብዓሉ ክገብር ዝኽእል ስራሓት ድሮ ሕሰቡሉ ኢኹም። ከም ባዕልኻ ክትሓባብር ደስ ዘብል የለን! እዚ ውን ንእስ ዝበሉ ስራሓት ክኾኑ ምኸኣሉ፣ ከም ምዕዳል ፖስት፣ ምልጋብ ማሕተም፣ ምግባር ቅዳሓት፣ ከምኡ'ውን ናውቲ ምምጻእ። ዝርዝር ቍጽጽር ነቲ ውድብ መዓልቲ ኣብዚ ተቐሪቡልኩም ኣሎ።

ቃለ መጠይቕ
መሳርሕትኹም ካብ ቆልዓኹም ንክሕተቱ ድሉው/ቲ ከምዝኾነ/ት ሕተቱዎ/ዋ ኢኹም። እብ መዓልቲ መጻኢ ኣዋልድን ኣወዳትን ዓውዲ ናይቶም ክግበሩ ዝከኣሉ ሞያታት ከመይ ዓብይ ከምዝኾነ ክፈልጡ ይግብኦም። ስለዚ ብቐጥታ ብመዳይ ቆልዓኹም ሓደ ሕድሽ ዝበለ፣ ጓና ወይ ዘይንቡር ሞያ ዝሰርሕ ሰብ ምረጹ ኢኹም። ኣብዚ ከኣ ኣብነት ቃለ-መጠይቕትረኽቡ ኢኹም።

ንመዓልቲ መጻኢ ዝኾነ ሰነድ መጠይቕ
ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ፕሮጀክት እቲ ሰነድ መጠይቕ ናይ መዓልቲ መጻኢ ብቆልዓኹም ይምላእ ድሓር ንሱ ናብ coordination de Futur en tous genres sጨንፈር ጉዳይ ሃገራዊ መዓልቲ መጻኢ) ስደዱ ኢኹም።